Värdegrund


Behov av nytänkande


För att skapa konkurrenskraftiga företag behövs ett nytänkande. Det handlar om att försöka hitta nya infallsvinklar, nya tankemodeller och metoder för att lösa existerande utmaningar. Albert Einstein betonade vikten av att vi behöver ett nytt sätt att tänka, när han skrev följande

"Vi kan inte lösa ett problem om vi tänker på det sätt som orsakade problemet."
(Albert Einstein citeras i Svensson & Otter, 2000, s. 13)

De tankar, modeller, metoder som presenteras bygger på ett nytänkande där fokus ligger på styrkor och möjligheter snarare än på svagheter och problem.

  • Filosofi
  • Rådgivande Struktur

Filosofi

Konsult 360° utgår från ett helhetstänkande som kännetecknas av ett möjlighetsbaserat synsätt på förändringsarbete. Vår budskap handlar om vad vi kan göra för att skapa framgångsrika företag, där vi fokuserar uppmärksamheten på de styrkor, tillgångar och möjligheter som finns och börjar identifiera vad som fungerar bra för att nå önskvärda mal.

Vår ambition är att arbeta annorlunda, hårdare och mer målvedvetet än våra konkurrenter för att finna era möjligheter och lösa era problem. De tjänster vi levererar är alltid av högsta kvalité, med fokus på att Ni ska få ett tydligt resultat och mervärde.

Vi strävar efter att förstärka kundernas förmåga och kompetensen att fokusera på möjligheter, vilket kan leda till önskad handlingskraft och optimism.

Vi utgår från att individer i dag är tränande på problemlösning och därför behöver stärka sin förmåga att fokusera på möjligheter.

Vi representerar en filosofi som bygger på att supporta företag bara i den omfattning som krävs, dvs. så mycket som är nödvändigt och så lite som möjligt, så att företagen på längre sikt kan hjälpa sig själva.

Rådgivande struktur

Eftersom vi bara vill ha nöjda kunder och arbetar nära dem, har vi en ödmjuk inställning till kunderna och deras olika verksamhet. Därmed kan vi leverera lösningar som är skräddarsydda för Er verksamhet och Era behov. Vårt mål är att ha kunder som är nöjda med att vi har designat ett upplägg som de finner vara över sina förväntningar gällande kvalité, precision och kostnadseffektivitet.

Konsult 360° erbjuder alltid ett förutsättningslöst, kostnadsfritt möte med en VD och/eller ägare. Under ca 1 ½ timme samtalar vi då om företaget och vad som är viktigt för företaget. Ett sådant möte brukar alltid ge upphov till nya tankar och insikter som VD:n/ägaren har nytta av även om det inte resulterar i något uppdrag för Konsult 360°.

Tillsammans med varje kund tar vi fram de faktorer och aktiviteter som främjar kundens tillväxt och utveckling. Vi hjälper Er att hitta de lösningar och tjänster som kan vara intressanta för Ert företag.

Vår styrka är att vi förenar olika dimensioner i våra uppdrag. Vi kompletterar varandra i yrkeskompetens, kultur-kompetens och arbetssätt.

Den gemensamma nämnaren för alla våra uppdrag är att vi

  • ... ger inga färdiga lösningsmodeller och följer inga standardkoncept.
  • ... arbetar kreativt och innovativt och är redo att uppnå det speciella.

Vår konsulttjänst kan vara från enstaka timmar till fleråriga kontakter och från enskilda komponenter upp till ett komplett paket.